Nu live in Apeldoorn

Privacy statement

De besloten vennootschap Chow Delivery B.V., statutair gevestigd te (7311 AE) Apeldoorn aan het adres Kerklaan 16 (KvK-nr.: 78136881), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

Chow Delivery B.V.
Kerklaan 16
7311 AE Apeldoorn
vragen@chow.nl
www.chow.nl
Facebook
Instagram
LinkedIn

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chow Delivery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Actief door u verstrekte persoonsgegevens

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • contactgegevens
 • bestelling
 • betaalgegevens

Voor zover van toepassing ook (overige) persoonsgegevens verstrekt:

 • bij het aanmaken van een account op onze websites of in de applicaties
 • in correspondentie en telefonisch gericht aan ons
 • bij opmerkingen bij het invullen van het bestelformulier of beoordeling van het restaurant

Indirect verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld middels cookies:

 • locatiegegevens
 • IP-adres of applicatie IDs
 • type apparaat (zoals tablet, laptop, pc etc.)
 • type webbrowser (zoals Internet-Explorer, Google Chrome, Safari etc.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Chow Delivery verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vragen@chow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chow Delivery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van nieuwsberichten/advertenties over onze diensten
 • u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u eventueel de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op ons platform, via de website of in onze app
 • om diensten aan u te kunnen verlenen

Ook verwerken wij bepaalde bovenstaande persoonsgegevens ter voorkoming of bestrijding van fraude en misbruik. De verwerking van deze persoonsgegevens is dan noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van Chow Delivery te behartigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chow Delivery maakt voor een goede uitvoering van de overeenkomst en ook om ons platform te verbeteren gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chow Delivery) tussen zit. Op basis van uw adresgegevens en/of locatiegegevens kiezen wij restaurants voor u uit dicht bij u in de buurt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang dat wij hierbij hebben, namelijk aan u een zo relevant mogelijke selectie van ons aanbod aan restaurants te presenteren.

Is de uitkomst van deze geautomatiseerde besluitvorming negatief voor u, en bent u het hier niet mee eens, dan kunt dit aan ons doorgeven. De situatie zal dan door onszelf nogmaals beoordeeld worden, en we nemen uw bezwaren daarin mee.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chow Delivery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat we de persoonsgegevens 2 jaar na verstrekking zullen verwijderen. Deze bewaartermijn achten wij nodig om u of de restaurants goed te kunnen helpen bij vragen of klachten over onze dienstverlening of bij en na de uitvoering van onze diensten. Persoonsgegevens verzameld voor rapportage en analyse zullen wij 20 jaar bewaren. Helaas kunnen we de persoonsgegevens niet verwijderen uit de back-ups die van ons platform gemaakt worden. Zodra we gebruik maken van een back-up, zullen we de persoonsgegevens dan verwijderen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden AVG
Voor- en achternaam 2 jaar Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Adres 2 jaar Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Contactgegevens 2 jaar Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Bestelling 2 jaar Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Betaalgegevens 2 jaar Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Locatiegegevens 20 jaar Toestemming bij acceptatie privacy voorwaarden
IP-adres of Ids 20 jaar Noodzakelijk voor gebruik website/app
Type apparaat 20 jaar Toestemming bij acceptatie privacy voorwaarden
Type webbrowser 20 jaar Toestemming bij acceptatie privacy voorwaarden
Gegevens t.b.v.: Bewaartermijn Reden AVG
Aanmaken account Duur v/h account Toestemming bij acceptatie privacy voorwaarden
Klantenservice 2 jaar Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Beoordelingen Duur v/h account Toestemming bij acceptatie privacy voorwaarden
Marketingberichten 20 jaar Toestemming bij acceptatie privacy voorwaarden
Fraudepreventie 2 jaar Gerechtvaardigd belang behartigen
Analyse en rapportage 20 jaar Gerechtvaardigd belang behartigen

Delen van persoonsgegevens met derden

Algemeen

Chow Delivery verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, die ontstaat tijdens het gebruik van het platform. Ook verstrekt Chow Delivery uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor analyse- en marketingdoeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chow Delivery blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit zijn de partijen met wie eventueel uw persoonsgegevens worden gedeeld:

 • advertentie platforms (zoals Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, TikTok etc.)
 • onderzoekbureaus t.b.v. de klanttevredenheid
 • bezorgers van de bestellingen
 • implantatie partners
 • software providers
 • partners betalingsmodules (zoals Ideal, Mollie etc.)

Delen persoonsgegevens met restaurants en bezorgers

De gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van de bestelling (naam, adresgegevens, contactgegevens, bestelling) geven wij door aan het restaurant bij wie de bestelling is geplaatst. In de gebruiksvoorwaarden heeft u kunnen lezen dat u rechtstreeks klant wordt van dit restaurant. Dit restaurant is dan ook verantwoordelijk en heeft eigen verplichtingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe deze verwerking geschiedt, kan u het beste navragen bij het desbetreffende restaurant.

De bezorgers van de bestellingen worden steeds ingeschakeld door de restaurants. Persoonsgegevens die nodig zijn om de bestelling te kunnen bezorgen, wordt door het desbetreffende restaurant aan de desbetreffende bezorger doorgegeven. Hoe de verwerking van de persoonsgegevens exact geschiedt, kan u ook het beste navragen bij het desbetreffende restaurant of de desbetreffende bezorger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chow Delivery gebruikt op haar websites en applicaties alleen technische en functionele cookies indien u kiest voor geen persoonlijke aanbiedingen. Als u akkoord bent gegaan met het krijgen van persoonlijke aanbiedingen, als u gebruik gaat maken van onze diensten, u bestellingen plaatst en/of u maakt een account aan, dan gebruiken wij statische cookies, ook wel trackingcookies genoemd. Ook maken wij dan gebruik van marketingcookies. Dit is om de gebruikerservaring en onze marketinguitingen continu te kunnen verbeteren

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met statische cookies verzamelen we data tijdens het plaatsen van bestellingen, na aanmaken van uw account of als u gebruikte van andere diensten van ons. Hiermee krijgen we, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren, beter inzicht over hoe gebruik wordt gemaakt van ons platform. Aan de hand van de data uit de marketingcookies, die worden verzameld tijdens uw bezoek aan verschillende websites, kunnen we advertenties zoveel mogelijk afstemmen op uw wensen en voorkeuren. Dit om zoveel mogelijk relevantie advertenties voor u te creëren.

U kunt zich niet afmelden voor specifiek het verzamelen van alle cookies door Chow Delivery. Wel kunt zich in het algemeen afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien u niet wilt dat wij statische en marketingcookies verzamelen, kunt u de knop “geen persoonlijke aanbiedingen” aanklikken.

Trackers

Op onze websites en applicaties gebruiken wij trackers. Dit zijn stukjes tekst of afbeelding (pixel) die worden gebruikt om het verkeer op onze websites en applicaties in kaart te brengen. Deze trackers slaan verschillende gegevens van u op. Ook kunnen wij derde partijen (zoals Facebook) trackers op onze websites en applicaties laten plaatsen. Deze partijen kunnen dan onze website voor ons monitoren.

Social Media Buttons

Op onze websites en applicaties zijn ook social media buttons geplaats. Als u op deze buttons klikt, wordt u automatisch naar het desbetreffende platform doorgelinkt. Deze buttons zijn bedoeld om u eenvoudig de mogelijkheid te geven om ons te promoten op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Snapchat, Google+, Twitter, Youtube etc. Via een stukje code afkomstig van het desbetreffende sociale netwerk werk deze button.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vragen@chow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Chow Delivery zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Chow Delivery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chow Delivery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@chow.nl

Deze bescherming kunnen wij alleen bieden ten aanzien van websites en applicaties van Chow Delivery. Op onze website of applicaties kan ook worden verwezen naar websites en/of applicaties van derden. Uiteraard kiezen wij deze partners met grote zorg uit, maar u zult in het privacy statement van deze websites en applicaties van derden moeten kijken hoe om wordt gegaan met persoonsgegevens. Deze derden dragen namelijk een eigen verantwoordelijk voor de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken.

Open cookie melding
Angara Halal slagerij
Brasserie Mjoy.jpg
De Groene Weg
Drank 055
Green Leaf
Heelykheyt
Henri Bloem
Keurhorst
Klein Berlijn
Kokkie
Lautenschutz
Lunch en zo 055
Marcels Kaas
Mijkcuisine
Mik Mak
Nett
New York Pizza
Op Z'n Hollands
Pasta Zaak
Puik
Recht
Rembrandt
Sakura
Sate to Go
Silk
Sizzles
Snackbar Family
Snackpoint
Traiteur Delicat
Vintake